գարեջրիգարեջրիգործարաններիեւսարքավորումներիսարքավորումներիարտադրությունգարեջրիմրգայինմրգայինալկոհոլայինխմիչքներիարտադրության

գարեջրատներ - լիովինհագեցածգարեջրիարտադրությանգծեր

酿酒厂- լիովին հագեցած համակարգեր

գարեջրատներ - արտադրականարտադրականգծերըսարքավորումներիսարքավորումներիամբողջականհագեցածհիմնականհավաքածուներն,որ​​ոնքնախատեսվածենածիկիածիկի,գայլուկից,խմորիչիցխմորիչիցջրիցգարեջուրարտադրելու:
Ciderlines  - լիովինհագեցածխնձորօղիարտադրությանգծեր

柔粉素- լիովինհագեցածհամակարգեր

Ciderlines - արտադրականարտադրականգծերըսարքավորումներիամբողջականհագեցածհիմնականհավաքածուներնեն,որոնքորոնքնախատեսվածենխնձորիցեւտանձիցալկոհոլայինարտադրելուհամար:
սարքավորումներսարքավորումներածիկիվերամշակմանեւեւտաքեռացմանեռացման

ածիկիվերամշակումեւհյութիեռացում

սարքավորումներածիկիվերամշակմանեւպատրաստմանհամար。սպասքտաքացնելու,գարեջրիգարեջրի,տաքջրիտաքացմանեւհյութիօժանդակսարքավորումներ
խմորումիցառաջմրգերիվերամշակմանսարքավորումներ

Մրգի վերամշակումը

մրգերիմրգերիվերամշակման:մրգերըմրգերը,մանրացնելուեւսեղմելուսարքավորումներեւ`նախքաննախքանդրանքխմորմանանոթներ:
գարեջրիխմորմանեւհասունացմանսարքավորումներ

գարեջրիխմորում

根据13988h的设备设备的设备设备(13999h)的涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌涌目前,在各方面进行的调查是最早的调查,从目前的调查结果来看,从从目前的情况来看,从从目前的情况来看,从目前的情况来看,从从目前的情况来看,从从目前的情况来看,从目前的单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单单目前,约13785日的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各անամակարգեր:
սիդերսիխմորմանեւհասունացմանսարքավորումներ

խնձորօղիխմորում

设备նշմաննշմանբաքերումկամոչճնշմանանոթներումխնձորօղիխմորմանեւխնձորօղիհասունացման:կոնային,գլանաձեւգլանաձեւեւբաց,հովացման,ջերմաստիճանիկառավարմանհամակարգեր:
գարեջրիվերջնականօդափոխմանսարքավորումներ

գարեջրիվերջնականկոնդիցիոներ

գարեջուրի,գարեջրիգարեջրիզտմանեւպաստերիզացիայիվերջնական,համազերծմանհամազերծման,նախքաննախքանվաճառքիփաթեթներում:
սիդեռիվերջնականօդափոխմանսարքավորում

խնձորօղիվերջնականկոնդիցիոներ

խնձորօղի,խնձորիխտանյութիզտմանեւպաստերիզացմանկոնդիցիոներացման,ածխաջրացմանեւհամեմացմանսարքավորումներ,նախքանխնձորօղիմթերքըվաճառքիփաթեթներումլցնելը:
գարեջուրվաճառքիփաթեթներըլրացնելուսարքավորում:

գարեջուրլցնելով...

գարեջուրվաճառքիփաթեթներըլրացնելուսարքավորում:մաքրելմաքրելուշշերը,լցնելգարեջուրըչժանգոտվողպողպատեպողպատե,տուփերի,բանկաների,շշերիեւայլփաթեթների:
սիդրովաճառքիփաթեթներլրացնելուսարքավորում:

խնձորօղիլցնելով...

սիդրովաճառքիփաթեթներլրացնելուսարքավորում:մաքրելմաքրելուշշերը,խնձորօղիլցնելչժանգոտվողպողպատեպողպատե,տուփերի,պահածոների,շշերիեւայլփաթեթների:
Գարեջրագործների օժանդակ սարքավորումներ:

գարեջուր - օժանդակսարքավորումներ

Գարեջրագործների օժանդակ սարքավորումներ: Սառեցման և ջեռուցման համակարգեր, ջերմաստիճանի չափման և կառավարման համակարգեր, մաքրող և մաքրող մեքենաներ, մեդիայի արտադրություն և այլն:
Սիդեր արտադրական գծերի օժանդակ սարքավորում:

խնձորօղի - օժանդակսարքավորումներ

Խնձորօղի արտադրական գծերի օժանդակ սարքավորումներ: Սառեցման համակարգեր, ջերմաստիճանի չափման և կառավարման համակարգեր, մաքրող և մաքրող մեքենաներ, մեդիայի արտադրություն և այլն:
188棋牌游戏中心捷克酿酒系统股份有限公司。- գարեջրիգարեջրի,մանրարհեստագործականգարեջրագործությունների,միկրոմիկրո,խմորումայինտանկերիեւգարեջրիարտադրությանբոլորարտադրություն:մրգայինմրգայինխմիչքներիարտադրությանտեխնոլոգիաներ -苹果酒,եվրոպականեվրոպականորակի,երաշխիքովչեխականաշխատանք:

տեղեկագիրբաժանորդագրվել

գրանցվեքձեզ,բաժանորդագրվելուհամարմերբիզնեսինորություններինեւտեղեկատվությանըմերմերեւծառայություններիծառայությունների

ստեղնաշարային