παραγωγήθοποτκισιμηοπλισμουγιατηςπαραίΓήμmύρανκαιμmφροντωνακοντουωνκονουωνποτυ

ζυθοποιάες.- πλήρως εξοπλισμένες γραμμές παραγωγής μπύρας

ζυθοποιάες.- πλήρως εξοπλισμένα συστήματα

Οιζυθοποιίες - οιγραμμέςπαραγωγήςείναιταπλήρωςεξοπλισμέναβασικάσύνολαεξοπλισμούπουέχουνσχεδιαστείγιατηνπαραγωγήμπύραςαπόβύνηήσυμπυκνώματαβύνης,λυκίσκο,ζύμηκαινερό。
Ciderlines  - πλάρωνενοπλισμίεγραμmέςπαραγωγήςμηλάτη

柔粉素- Πλήρως εξοπλισμένα συστήματα

CiderLines - Οιγραμμέςπαραγωγήςείναιταπλήρωςεξοπλισμέναβασικάσύνολαεξοπλισμούπουέχουνσχεδιαστείγιατηνπαραγωγήαλκοολούχωνποτώνμηλίτηαπόμήλακαιαχλάδια。
είοπλισμίεπενεργασίαςςύνςΚαιίεστόόθοποιείο

Επεξεργασία βύνης & βρασμός Wort

είοπλισμlγιατημηταπουησηβύνύνΚαιτοζεστόόθοποιιίίί。υποστηρντετοςΕξξξιόόΓιόόζυζυζυ,ίίί,τορυσιμο,τοζεστέςόεστόόερίκαιτηςόψύξόυυυυστος。
είοπλισμέeεπενεργασίαςφρουτωνπριναπότηζύμωση

Μεταποίηση φρούτων

Τεχνολογία επεξεργασίας φρούτων. Εξοπλισμός και μηχανές για το ξέπλυμα, τη σύνθλιψη και την συμπίεση φρούτων πριν από τη μεταφορά τους στα δοχεία ζύμωσης.
Εξοπλισμός για ζύμωση και ωρίμανση μπύρας

ζύμωσημπόρας.

είοπλισμlγιατημmωσημπόρανκαιτηςωρανσημπάρανσημπάραμεςπάδείαμεςπάεσηςςΣταδουείαχωρίπίεση。κόνικου,καιανουνοςΚαιανοινκκςζυμητικουςςίζυζυήρεςμπόραν,συστέματανης,συστέματαελάγχχθερμοκρασίας。
είοπλισμόςγιατηζύμωσηκαιτητωρίμανσητουμηλάτη

Ζύμωση μηλίτη

είοπλισμlγιατηζύμωσητοςμηλάτηκyτηςωρίμανσητουμηλάτηστιμηλμεςπάνεσηςΣταδουενανταδουενανωρίπίεΣη。κόνικος,κόλικοςκικικουκοςκιωτικοικτοςίμωτέρες,συστέματανης,συστέματαελάγχχθερμοκρασίας。
Εξοπλισμός για την τελική προετοιμασία της μπύρας

τελικόρύθμισητηςμπόρας

Εξοπλισμόςγιατηντελικήσυσκευασία,τονάνθρακακαιτηναρωματοποίησημπύρας,τηδιήθησημπύραςκαιτηνπαστερίωση,προτούγεμίσειμπύρασεσυσκευασίεςπώλησης。
είοπλισμέγιατηςτελικόΣυσκενασίαίυμηλάτη

τελικόρύθμισητουμηλάτη

Εξοπλισμόςγιατηντελικήσυσκευασία,τονάνθρακακαιτηναρωματοποίησητουμηλίτη,τουδιηθήματοςτουμηλίτηκαιτηςπαστερίωσης,προτούγεμίσειτομηλίτησεσυσκευασίεςπώλησης。
είοπλισμέγγιατηςπλάρωσημπόραςσεσυσκενασίνπάλησης。

Γεμέστεμπόρασε...

είοπλισμέγγιατηςπλάρωσημπόραςσεσυσκενασίνπάλησης。καθαρισμέκελάφώνκαιμmυυΚαλις,πλέρωσημπόραςσεβαρνλιααπάανουενδωτουλια,Πεταλωτέ,κουτκια,μπουκόκια,μlυκόλιακαιάλλαπακίτα。
είοπλισμέγιατηςπλυρωσημηλάτησεσκείασόσκείασυενπέλησης。

γεμίουταντουμηλάτησε......

είοπλισμέγιατηςπλυρωσημηλάτησεσκείασόσκείασυενπέλησης。καθρισμlβαρελινκαιμmυυΚαλιμmώνίίήσημmίίτησεβαρυλιααπάνουενδωτουλια,πεταλάνεία,πεταλωτκια,μπουτέλια,μπουκόλιακαιάλλαπακ1α。
είοπλισμένποστυρινηςγιαζυθούςζυζυζυζυζυζυζυιιιιιοιιοοζυζυζυζυ。

Μπύρα - Εξοπλισμός υποστήριξης

είοπλισμένποστυρινηςγιαζυθούςζυζυζυζυζυζυζυιιιιιοιιοοζυζυζυζυ。Συστήματανηςκαιθέρμανσης,συστέματαμέντρησηνκαιμηλάγχχθερμοκρασίας,μηνανιακκαναρισμοςύύπολίμανσης,παραγωγήμέσωνκ.λπ.
είοπλισμένποστέριάνηγιαγραμmέςπαραγωγήςμηλάτη。

μηλάτης - είοπλισμένποστέριάνης

Εξοπλισμός υποστήριξης για τις γραμμές παραγωγής μηλίτη. Συστήματα ψύξης, συστήματα μέτρησης και ελέγχου θερμοκρασίας, μηχανήματα καθαρισμού και απολύμανσης, παραγωγή μέσων κ.λπ.
  • Kolofíkovo nábřeží 1080 / 30, 747 05 Opava, Δημοκρατία της Τσεχίας
  • info@czechbrewerysystem.com.
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克啤酒系统S.R.O.- Παραγωγή ζυθοποιών, μικρών ζυθοποιών, μικροβιομηχανιών, δεξαμενών ζύμωσης και όλων των επαγγελματικών εξοπλισμών παραγωγής μπύρας. Τεχνολογίες παραγωγής φρούτων αλκοολούχων ποτών -苹果酒。Ευρωπανκένάλικάποιντητας,τσενικόρεργασίναμεεγγύηση。

时事通讯εγγραφή

ΕγγραφεντεγιαναεντεστιςεπιάνειρημιδνσειςκαιμmχνχνχνίςΚαιοοίίςκχοοίίςλχιοάϊόνϊόνααρϊόνϊόνϊόνςςςςςςςςςςςίςςςςςςςς

key_arrow_up.