Παραγωγήζυθοποιώνκαιεξοπλισμούγιατηνπαραγωγήμπύραςκαιφρούτωναλκοολούχωνποτών

Ζυθοποιίες - πλήρωςεξοπλισμένεςγραμμέςπαραγωγήςμπύρας

Ζυθοποιίες- πλήρωςεξοπλισμένασυστήματα

Οιζυθοποιίες - οιγραμμέςπαραγωγήςείναιταπλήρωςεξοπλισμέναβασικάσύνολαεξοπλισμούπουέχουνσχεδιαστείγιατηνπαραγωγήμπύραςαπόβύνηήσυμπυκνώματαβύνης,λυκίσκο,ζύμηκαινερό。
CiderLines  - πλήρωςεξοπλισμένεςγραμμέςπαραγωγήςμηλίτη

CiderLines- Πλήρωςεξοπλισμένασυστήματα

CiderLines - Οιγραμμέςπαραγωγήςείναιταπλήρωςεξοπλισμέναβασικάσύνολαεξοπλισμούπουέχουνσχεδιαστείγιατηνπαραγωγήαλκοολούχωνποτώνμηλίτηαπόμήλακαιαχλάδια。
Εξοπλισμόςεπεξεργασίαςβύνηςκαιζεστόζυθοποιείο

Επεξεργασίαβύνηςκαιβρασμόςμούρων

Εξοπλισμόςγιατημεταποίησηβύνηςκαιτοζεστόζυθοποιείο。Υποστηρίξτετονεξοπλισμόγιατοζεστόζυθοποιείο,τοβράσιμο,τοζεστόζεστόνερόκαιτηνψύξητουμούστου。
Εξοπλισμόςεπεξεργασίαςφρούτωνπριναπότηζύμωση

Μεταποίησηφρούτων

Τεχνολογίαεπεξεργασίαςφρούτων。Εξοπλισμόςκαιμηχανέςγιατοξέπλυμα,τησύνθλιψηκαιτηνσυμπίεσηφρούτωνπριναπότημεταφοράτουςσταδοχείαζύμωσης。
Εξοπλισμόςγιαζύμωσηκαιωρίμανσημπύρας

Ζύμωσημπύρας

Εξοπλισμόςγιατηζύμωσημπύραςκαιτηνωρίμανσημπύραςστιςδεξαμενέςπίεσηςήσταδοχείαχωρίςπίεση。Κωνικοί,κυλινδρικοίκαιανοικτοίζυμωτήρεςμπύρας,συστήματαψύξης,συστήματαελέγχουθερμοκρασίας。
Εξοπλισμόςγιατηζύμωσηκαιτηνωρίμανσητουμηλίτη

Ζύμωσημηλίτη

Εξοπλισμόςγιατηζύμωσητουμηλίτηκαιτηνωρίμανσητουμηλίτηστιςδεξαμενέςπίεσηςήσταδοχείαχωρίςπίεση。Κωνικοί,κυλινδρικοίκαιανοικτοίζυμωτήρες,συστήματαψύξης,συστήματαελέγχουθερμοκρασίας。
Εξοπλισμόςγιατηντελικήπροετοιμασίατηςμπύρας

Τελικήρύθμισητηςμπύρας

Εξοπλισμόςγιατηντελικήσυσκευασία,τονάνθρακακαιτηναρωματοποίησημπύρας,τηδιήθησημπύραςκαιτηνπαστερίωση,προτούγεμίσειημπύρασεσυσκευασίεςπώλησης。
Εξοπλισμόςγιατηντελικήσυσκευασίατουμηλίτη

Τελικήρύθμισητουμηλίτη

Εξοπλισμόςγιατηντελικήσυσκευασία,τονάνθρακακαιτηναρωματοποίησητουμηλίτη,τουδιηθήματοςτουμηλίτηκαιτηςπαστερίωσης,προτούγεμίσειτομηλίτησεσυσκευασίεςπώλησης。
Εξοπλισμόςγιατηνπλήρωσημπύραςσεσυσκευασίεςπώλησης。

Γεμίστεμπύρασε...

Εξοπλισμόςγιατηνπλήρωσημπύραςσεσυσκευασίεςπώλησης。Καθαρισμόςκελυφώνκαιμπουκαλιών,πλήρωσημπίραςσεβαρέλιααπόανοξείδωτοχάλυβα,πεταλωτές,κουτάκια,μπουκάλιακαιάλλαπακέτα。
Εξοπλισμόςγιατηνπλήρωσημηλίτησεσυσκευασίεςπώλησης。

Γεμίζονταςτονμηλίτησε...

Εξοπλισμόςγιατηνπλήρωσημηλίτησεσυσκευασίεςπώλησης。Καθαρισμόςβαρελιώνκαιμπουκαλιών,πλήρωσημηλίτησεβαρέλιααπόανοξείδωτοχάλυβα,πεταλωτές,κουτάκια,μπουκάλιακαιάλλαπακέτα。
Εξοπλισμόςυποστήριξηςγιαζυθοποιούς。

Μπύρα - Εξοπλισμόςυποστήριξης

Εξοπλισμόςυποστήριξηςγιαζυθοποιούς。Συστήματαψύξηςκαιθέρμανσης,συστήματαμέτρησηςκαιελέγχουθερμοκρασίας,μηχανήματακαθαρισμού&απολύμανσης,παραγωγήμέσωνκ.λπ.
Εξοπλισμόςυποστήριξηςγιαγραμμέςπαραγωγήςμηλίτη。

Μηλίτης - Εξοπλισμόςυποστήριξης

Εξοπλισμόςυποστήριξηςγιατιςγραμμέςπαραγωγήςμηλίτη。Συστήματαψύξης,συστήματαμέτρησηςκαιελέγχουθερμοκρασίας,μηχανήματακαθαρισμούκαιαπολύμανσης,παραγωγήμέσωνκ.λπ.
  • Kolofíkovonábřeží三十零分之一千零八十,747 05奥帕瓦,ΔημοκρατίατηςΤσεχίας
  • Info@czechbrewerysystem.com
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克啤酒系统s.r.o.- Παραγωγήζυθοποιών,μικρώνζυθοποιών,μικροβιομηχανιών,δεξαμενώνζύμωσηςκαιόλωντωνεπαγγελματικώνεξοπλισμώνπαραγωγήςμπύρας。Τεχνολογίεςπαραγωγήςφρούτωναλκοολούχωνποτών -苹果酒。Ευρωπαϊκάυλικάποιότητας,Τσεχικήεργασίαμεεγγύηση。

通讯Εγγραφή

Εγγραφείτεγιαναεγγραφείτεστιςεπιχειρηματικέςμαςειδήσειςκαιτεχνικέςπληροφορίεςσχετικάμεταπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςμας。

key_arrow_up