Производствонапивоварнииоборудванезапроизводствонабираиплодовиалкохолнинапитки

Пивоварни - напълнооборудванипроизводственилиниизабира

啤酒厂- напълнооборудванисистеми

Пивоварни - производственилиниисанапълнооборудванитеосновникомплектиотоборудване,предназначенизапроизводствонабираотмалцовиилималцовиконцентрати,хмел,маяивода。
CiderLines  - напълнооборудванилиниизапроизводствонасайдер

CiderLines- Напълнооборудванисистеми

CiderLines - производственилиниисапълнооборудваниосновникомплектиотоборудване,предназначенизапроизводствонаалкохолнинапиткиотябълкиикруши。
Оборудванезапреработканамалцизакипененагорещопиле

Обработканамалцикипененапивнатамъст

Оборудванезапреработваненамалцизаприготвяненагорещопиво。Оборудванезаподдръжказаотоплениенапивоварна,кипененасупа,загряваненатоплаводаиохлажданенамъстта。
Оборудванезапреработканаплодовепредиферментация

Обработканаплодове

Технологиязапреработканаплодове。Оборудванеимашинизаизплакван,ераздробяванеипресованенаплодовепредитранспортиранетоимдосъдоветезаферментация。
Оборудванезаферментацияизреененабира

Ферментациянабира

Оборудванезаферментациянабиратаиузряваненабиратаврезервоаритеподналяганеиливсъдоветебезналягане。Конични,цилиндричнииотворенибирениферментатори,системизаохлажданеиконтролнатемпературата。
Оборудванезаферментацияизреененасайдер

Ферментациянасайдер

Оборудванезаферментациянасайдериузряваненасайдерврезервоариподналяганеилисъдовебезналягане。Конични,цилиндричнииотворениферменти,системизаохлаждане,контролнатемпературата。
Оборудванезаокончателнокондиционираненабирата

Окончателнокондиционираненабирата

Оборудванезаокончателнокондициониране,карбонизацияиароматизираненабира,филтрациянабираипастьоризация,предипълнененабиравпакетизапродажба。
Оборудванезаокончателнокондиционираненасайдер

Окончателнокондиционираненасайдер

Оборудванезаокончателнокондициониране,карбонизацияиовкусяваненасайдер,филтрацияипастьоризациянаябълкововино,предипълнененасайдер。
Оборудванезапълнененабиравпакетизапродажба。

Запълваненабирав……

Оборудванезапълнененабиравпакетизапродажба。Почистваненакеговеибутилки,пълнененабиравкеговеотнеръждаемастомана,пеници,кутии,бутилкиидругиопаковки。
Оборудванезапълнененасайдервпакетизапродажба。

Запълваненасайдер...

Оборудванезапълнененасайдервпакетизапродажба。Почистваненакеговеибутилки,пълнененасайдерснеръждаемастомана,бурета,кутии,бутилкиидругиопаковки。
Поддържащооборудванезапивоварни。

Бира-Поддържащооборудване

Поддържащооборудванезапивоварни。Системизаохлажданеиотопление,системизаизмерванеиконтролнатемпературата,машинизапочистванеидезинфекция,производствонамедииидр。
Поддържащооборудванезапроизводственилиниизасайдер。

苹果酒——Поддържащооборудване

Поддържащооборудванезапроизводственителиниизасайдер。Охладителнисистеми,системизаизмерванеиконтролнатемпературата,машинизапочистванеидезинфекция,производствонамедииидр。
  • Kolofíkovonábřeží三十分之一千〇八十零,747 05Опава,Чехия
  • info@czechbrewerysystem.com
  • + 420-735-176-071
  • + 420-732-217-950
188棋牌游戏中心捷克啤酒系统s.r.o.- Производствонапивоварни,малкизанаятчийскипивоварни,микро-пивоварни,ферментационнирезервоариипрофесионалнооборудванезапроизводствонабира。Технологиизапроизводствонаплодовиалкохолнинапитки -苹果酒,Европейскикачествениматериали,Чехияработисгаранция。

ИнформационенбюлетинАбонирайтесе

Регистрирайтесезаабонаментнанашитебизнесновиниитехническаинформациязанашитепродуктииуслуги。

keyboard_arrow_up